Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 3. Кніга 2. Другая палова XIX - пачатак ХХ ст. 2007

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Архітэктура Беларусі. Том 3. Кніга 2. Другая палова XIX - пачатак ХХ ст.
Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте. Том 3. Книга 2. Вторая половина XIX - начало ХХ в.
язык издания: белорусский
Нацыянальная Акадэмiя навук Беларусі. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Рэдакцыйная калегія: А.I. Лакотка, Т.В. Габрусь, А.М. Кулагін, B.Ф. Марозаў, Е.Б. Марозава, А.С. Сардараў, Ю.У. Чантурыя, Г.Л. Залеская
Беларуская навука. Мінск. 2007
ISBN 978-985-08-0872-1; 978-985-08-0680-2; 985-08-0680-Х
549 страниц
Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 3. Кніга 2. Другая палова XIX - пачатак ХХ ст. 2007
Содержание: 

Даследуецца архітэктура Беларусі эпохі прамысловага перавароту (другая палова XIX - пачатак XX ст.). У шырокім еўрапейскім кантэксце аналізуецца распад класічнай сістэмы ў архітэктуры і фарміраванне шматлікіх эклектычных напрамкаў, пазней стылю мадэрн і нарэшце вытокаў новай архітэктуры. Стылёвыя кампазіцыйныя, формаўтвараючыя працэсы ў архітэктуры разглядаюцца на фоне індустрыяльнага развіцця ўсходнеславянскіх краін, краін Заходняй Еўропы і ЗША.

Упершыню раскрыта нацыянальная разнастайнасць архітэктуры эклектыкі і мадэрна ў краінах Еўропы, архітэктуры Беларусі, дзе знітаваліся стылёвыя рысы архітэктуры Усходу і Захаду Еўропы. Адлюстравана роля ў развіцці архітэктуры знакамітых дойлідаў (О. Вагнера, В. Гропіуса, Ф. Райта, К. Тона, А. Шчусева, Ф. Шэхтэля).

У кнізе ўпершыню друкуюцца шматлікія, раней невядомыя звесткі і матэрыялы па помніках архітэктуры Беларусі другой паловы XIX - пачатку XX ст. Дадзены том мае шырокае практычнае значэнне для работы архітэктараў, мастацтвазнаўцаў, рэстаўратараў, спецыялістаў у галіне аховы гісторыка-культурнай спадчыны.


Исследуется архитектура Беларуси эпохи промышленного переворота (вторая половина XIX - начало XX в.). В широком европейском контексте анализируется распад классической системы в архитектуре и формирование многочисленных эклектичных направлений, позже стиля модерн и истоков новой архитектуры. Стилевые композиционные, формообразующие процессы в архитектуре рассматриваются на фоне индустриального развития восточнославянских стран, стран Западной Европы и США.

Впервые раскрыто национальное разнообразие архитектуры эклектики и модерна в странах Европы, архитектуры Беларуси, где сплелись стилевые черты архитектуры Востока и Запада Европы. Отражена роль в развитии архитектуры знаменитых зодчих (О. Вагнера, В. Гропиуса, Ф. Райта, К. Тона, А. Щусева, Ф. Шехтеля).

В книге впервые публикуются многие, ранее неизвестные сведения и материалы по памятникам архитектуры Беларуси второй половины XIX - начала XX в. Данный том имеет широкое практическое значение для работы архитекторов, искусствоведов, реставраторов, специалистов в области охраны историко-культурного наследия.

поддержать Totalarch

Комментарии

Слухайце, таму, хто патрапіў на гэты сайт - можа лічыць, што яму шмат пашанцавала!!! Ўпершыню я найшоў за адзін раз столькі карыснага матэрыялу па гістарычнай архітэктуре і дойлідству Баларусі!!! Адшукаць іх на рынку - амаль нэрэальна!! (Калі сайтава управа не будзе мець гэта за "тролінг", я пашырю гэты каментар і для рэшты карысных для мяне выдань!)

Аналаг палацу (амаль поўны!), што на абкладынке, ёсць таксама в Украіне. Відаць, праявілася супольная мода.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Подтвердите, что вы не спамер (Комментарий появится на сайте после проверки модератором)